بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

نکته های ناب

جلسه متن درس شنیدن صوت مشاهده فیلم
اول 93/02/14 دانلود صوت دانلود فیلم
دوم 93/02/21 دانلود صوت دانلود فیلم
سوم 93/02/28 دانلود صوت دانلود فیلم
چهارم 93/03/11 دانلود صوت دانلود فیلم
پنجم 93/03/18 دانلود صوت دانلود فیلم
ششم 93/07/01 دانلود صوت دانلود فیلم
هفتم 93/07/08 دانلود صوت دانلود فیلم
هشتم 93/07/15 دانلود صوت دانلود فیلم
نهم 93/07/22 دانلود صوت دانلود فیلم
دهم 93/07/29 دانلود صوت دانلود فیلم
یازدهم 93/08/20 دانلود صوت دانلود فیلم
دوازدهم 93/08/27 دانلود صوت دانلود فیلم
سیزدهم 93/09/04 دانلود صوت دانلود فیلم
چهاردهم 93/09/11 دانلود صوت دانلود فیلم
پانزدهم 93/09/18 دانلود صوت دانلود فیلم
شانزدهم 93/10/16 دانلود صوت دانلود فیلم
هفدهم 93/10/23 دانلود صوت دانلود فیلم
هجدهم 93/10/30 دانلود صوت دانلود فیلم
نوزدهم 93/11/07 دانلود صوت دانلود فیلم
بیستم 93/11/14 دانلود صوت دانلود فیلم
بیست و یکم 93/11/28 دانلود صوت دانلود فیلم
بیست و دوم 93/11/19 دانلود صوت دانلود فیلم
بیست و سوم 94/01/18 دانلود صوت دانلود فیلم
بیست و چهارم 94/01/25 دانلود صوت دانلود فیلم
بیست و پنجم 94/02/08 دانلود صوت دانلود فیلم
بیست و ششم 94/02/15 دانلود صوت دانلود فیلم
بیست و هفتم 94/02/22 دانلود صوت دانلود فیلم
بیست و هشتم 94/02/29 دانلود صوت دانلود فیلم
بیست و نهم 94/03/05 دانلود صوت دانلود فیلم
سی ام 94/06/31 دانلود صوت دانلود فیلم
سی و یکم 94/07/07 دانلود صوت دانلود فیلم
سی و دوم 94/08/13 دانلود صوت دانلود فیلم
سی و سوم 94/08/20 دانلود صوت دانلود فیلم
سی و چهارم 94/08/27 دانلود صوت دانلود فیلم
سی و پنجم 94/09/04 دانلود صوت دانلود فیلم
سی و ششم 94/09/25 دانلود صوت دانلود فیلم
سی و هفتم 94/10/16 دانلود صوت دانلود فیلم
سی و هشتم 94/10/23 دانلود صوت دانلود فیلم
سی و نهم 94/10/30 دانلود صوت دانلود فیلم
چهلم 94/11/07 دانلود صوت دانلود فیلم
چهل و یکم 94/11/14 دانلود صوت دانلود فیلم
جلسه متن درس شنیدن صوت مشاهده فیلم
چهل و دوم 94/11/28 دانلود صوت دانلود فیلم
چهل و سوم 94/12/12 دانلود صوت دانلود فیلم
چهل و چهارم 95/01/18 دانلود صوت دانلود فیلم
چهل و پنجم 95/02/08 دانلود صوت دانلود فیلم
چهل و ششم 95/02/22 دانلود صوت دانلود فیلم
چهل و هفتم 95/02/28 دانلود صوت دانلود فیلم
چهل و هشتم 95/07/28 دانلود صوت دانلود فیلم
چهل و نهم 95/08/05 دانلود صوت دانلود فیلم
پنجاهم 95/08/12 دانلود صوت دانلود فیلم
پنجاه و یکم 95/08/19 دانلود صوت دانلود فیلم
پنجاه و دوم 95/09/17 دانلود صوت دانلود فیلم
پنجاه و سوم 95/09/24 دانلود صوت دانلود فیلم
پنجاه و چهارم 95/10/01 دانلود صوت دانلود فیلم
پنجاه و پنجم 95/10/08 دانلود صوت دانلود فیلم
پنجاه و ششم 95/10/15 دانلود صوت دانلود فیلم
پنجاه و هفتم 95/10/22 دانلود صوت دانلود فیلم
پنجاه و هشتم 95/10/29 دانلود صوت دانلود فیلم
پنجاه و نهم 95/11/07 دانلود صوت دانلود فیلم
شصتم 95/11/13 دانلود صوت دانلود فیلم
شصت و یکم 95/11/27 دانلود صوت دانلود فیلم
شصت و دوم 95/12/04 دانلود صوت دانلود فیلم
شصت و سوم 96/01/16 دانلود صوت دانلود فیلم
شصت و چهارم 96/01/30 دانلود صوت دانلود فیلم
شصت و پنجم 96/02/13 دانلود صوت دانلود فیلم
شصت و ششم 96/07/19 دانلود صوت دانلود فیلم
شصت و هفتم 96/07/26 دانلود صوت دانلود فیلم
شصت و هشتم 96/08/02 دانلود صوت دانلود فیلم
شصت و نهم 96/08/10 دانلود صوت دانلود فیلم
هفتادم 96/09/22 دانلود صوت دانلود فیلم
هفتاد و یکم 96/09/29 دانلود صوت دانلود فیلم
هفتاد و دوم 96/10/06 دانلود صوت دانلود فیلم
هفتاد و سوم 96/10/13 دانلود صوت دانلود فیلم
هفتاد و چهارم 96/10/20 دانلود صوت دانلود فیلم
هفتادوپنجم 96/11/04 دانلود صوت دانلود فیلم
00 00/00/00 دانلود صوت دانلود فیلم