بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

تفاوت تاریخ آکادمیک با تاریخ قرآن

 http://fa.tarikh.org/media/k2/items/cache/ff3a9cd8c9cb4ea5f84f60d5e056cc7c_L.jpg?t=-62169984000

 تفاوت تاریخ آکادمیک با تاریخ قرآن

 تاریخ آکادمیک، عوامل مادی شکست را بررسی می‌کند، اما قرآن افزون بر آن، به عوامل انسانی و نفسانی که خارج از اصل جبری و مکانیکی است، می‌پردازد.
برای نمونه، در نبرد طالوت و جالوت از زبان شماری از سپاهیانِ طالوت جمله‌ای نقل می‌کند تا توصیه به امید و قاعده‌ای الهی- انسانی را القا کند.

این قاعده و توصیه این است که چه بسا به اذن خدا، گروهی اندک بر جمعیتی بسیار پیروز شوند: «ِكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثيرَةً بِإِذْنِ الله»(بقره/ 249).
نکته جالب آن‌که نتیجه جنگ آنان، بر اساس همین قاعده الهی و انسانی رقم می‌خورَد.
در حقیقت، پیروزی آنان ثمره همین باور است و این باور هر وقت و هر جا می‌تواند جاری شود؛ ازجمله در اکنون.

 التیام(فرجام‌شناسی جریان‌های تاریخ)، ص22

آدرس تلگرام:https://telegram.me/tarikhtatbighi/810