بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

نسبت دروغ جنگ‌های وحشت‌انگیز به مسلمانان در بعضی تواریخ

نسبت دروغ جنگ‌های وحشت‌انگیز به مسلمانان در بعضی تواریخ

چون روایات سیف [بن عمر] را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که وی جنگ‌های مرتدین و کشورگشایی و فتوح زیادی در اسلام نقل نموده است و در این روایت‌ها چنین منعکس کرده است که مسلمانان در این جنگ‌ها و فتوحات، افراد زیادی از مخالفینشان را به قتل رسانیده و خانه‌هایشان را خراب و با خاک یکسان نموده، باغات و مزارعشان را بایر و ویران کردند.
درصورتی‌که چنین جنگ‌هایی در اسلام واقع نشده و چنین حوادثی به‌وجود نیامده است و تاریخ صحیح اسلام، همه آنها را تکذیب می‌کند و هرچه سیف درباره این جنگ‌ها و فتوحات نقل کرده و فرماندهانی که برای این سپاهیان تراشیده و از اشعار و حماسه‌های جنگی و کشته‌شدگان و خرابی‌ها و ویرانی‌ها سخن رانده است، همه و همه آنها، بی‌اساس و ساختگی است و از تراوشات خیال سیف می‌باشد و آن داستان‌های وحشت‌انگیزی که سیف به‌نام جنگ‌های مرتدین یا فتوحات اسلامی نقل نموده است، هیچ‌کدام از آنها واقع نگردیده، حقیقت و واقعیتی نداشته است.

علامه عسکری، عبدالله‌بن‌سبا و دیگرافسانه‌های تاریخی، ج2، ص26

آدرس تلگرامی: https://telegram.me/tarikhtatbighi/1341