بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

نکته های ناب

اهمیت و جایگاه تولد پیامبر در نظام هدایت گری الهی

http://fa.tarikh.org/media/k2/items/cache/04d0f2696d16566e5bdfbe403fbe427b_L.jpg?t=-62169984000 

 اهمیت و جایگاه تولد پیامبر در نظام هدایت گری الهی
تولد پیامبر خاتم از جهات مختلف قابل بررسی و اهمیت است اما با مراجعه به قرآن می توان این رویداد مهم را در مسیر هدایت گری الهی تحلیل کرد.
خداوند پیامبران الهی را برای هدایت بشر قرار داد اما این رسولان با مانع دنیاگرایان قدرت طلبی مواجه بودند. پیامبران الهی همواره به پیامبر خاتم وعده می دادند که او دینی جهانی را خواهد آورد. جریان پیامبرکشی که در بنی اسرائیل بروز کرده بود نیز مترصد تولد این پیامبر و البته جلوگیری از ان بود. از این جهت تولد پیامبر خاتم تقویت جریان حق از نسل فرزندان اسماعیل بود در حالی که بنی اسرائیل به عنوان نسل برتر خود را از نسل اسحاق می دانستند. از این جهت تولد پیامبر خاتم تضعیف جریان انحراف گر یهود بود. البته یهودیان واقعی به پیامبر خاتم ایمان آوردند.

 دکتر محسن محمدی

 آدرس تلگرام: https://t.me/tarikhtatbighi/1589