بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

نکته های ناب

برنامه عمومی امامان شیعه در زمینه ایدئولوژی و تأمین قدرت اجتماعی

 

برنامه‌ی [عمومی امامان شیعه] در دو بخش انفکاک‌ناپذیر انجام می‌گیرد: بخش اول مربوط به ایدئولوژی است و بخش دوم مربوط به تأمین قدرت اجتماعی.
در زمینه‌ی اول، تلاش  و همت آنان صرف آن می‌شده است که ایدئولوژی اسلام را تبیین و تحکیم و تطبیق کنند؛ تحریف‌ها و بدعت‌هایی که به‌وسیله‌ی دسته‌های مغرض و مغزهای جاهل در آن پدید می‌آمده، بنمایانند؛ آن را با حوادث روزبه‌روز و نوبه‌نوی زندگیِ متحول اجتماعی تطبیق کنند و شیوه‌ی استفاده‌ی حکم حوادث واقعه را به آیندگان بیاموزند؛ قسمت‌هایی از آن را که به‌خاطر اصطکاک با منافع قدرتمندان در بوته‌ی اجمال مانده یا به دست فراموشی سپرده شده، در خاطره و خاطره‌ها زنده سازند و گوشه‌هایی از آن را که ذهن معمولی نمی‌تواند از متن دست‌اول اسلام - یعنی قرآن - استنباط کند، با تسلط و معرفت کامل خود، استنباط کنند. خلاصه، اسلام را همچون ایدئولوژی زنده و زندگی‌بخش، در طول قرون حفظ کنند و راه حفظ آن را تا ابد به شاگردان و آیندگان تعلیم دهند.
در زمینه‌ی دوم همچنین می‌کوشیده‌اند در هر زمان و به‌ تناسب وضع سیاسی و اجتماعی و جهانی جامعه‌ی اسلامی، وسایل و مقدماتی را فراهم آورند تا بتواند به‌شکلی سریع، زمام حکومت و قدرت را به دست آنان دهد یا در آینده‌ای درازمدت، خود یا هم‌فکران و یاران و جانشینان‌شان را به قدرت و حکومت برسانند.

 پیشوای صادق، صص13-14