بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

نکته های ناب
دشواری دعوت امامت - 18 شهریور 1395
ایمان ابوطالب/ 1 - 16 مرداد 1395

اثر سوء روایات جعلی در تحریف اسلام

 

علامه عسکری(ره) در مقدمه کتاب «یکصدوپنجاه صحابی ساختگی» پس از آن‌که به عنوان نمونه، حدیثی جعلی منسوب به عایشه را در مورد شأن نزول آیه تیمم مورد بررسی قرار داده و با دلایل متقن آن را رد می‌کند(صص22-25)، می‌گوید:
ما در مقام آن نیستیم که بر نسبت این قبیل احادیث به ام‌المؤمنین عایشه و ابوهریره و دیگر صحابه صحه بگذاریم و بگوییم این نسبت صددرصد صحیح است؛ چه، شاید برخی از آن‌ها را زنادقه یا دیگر دشمنان اسلام برای خرابکاری در دین ساخته و به ایشان نسبت داده باشند؛ ولی آنچه که هست، این است که این قبیل احادیث در مشهورترین کتاب‌های حدیث صحیح و تفسیرهای معتبر و سیره و تاریخ‌های موثق گنجانیده شده و خود این‌گونه احادیث است که سبب بدآموزی صفات خداوند تبارک و تعالی گردیده، تا آن‌جا که خدا را جسمی مرئی، و پیامبر خدا را مردی شهوتران و بی‌خرد و قرآن را ناقص و قابل دستبرد نشان داده است.

یکصدوپنجاه صحابی ساختگی، ص26