بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

قبول ولایت‌عهدی توسط امام رضا(ع) با اجبار و تهدید مأمون

 

قبول ولایت‌عهدی توسط امام رضا(ع) با اجبار و تهدید مأمون

آنچه که از بررسی کتب تاریخی و روایی آشکار می‌شود این است که مأمون گفت‌وگوهای متعددی را با امام رضا(ع) انجام داده بود تا برای قبول خواسته‌اش [قبول ولایت‌عهدی]، آن حضرت را قانع کند. این اقدام از موقعی که امام(ع) در مدینه بود آغاز شد؛ چه اینکه به آن حضرت نامه می‌نوشت و درصدد بود که ایشان را به این امر قانع کند. البته در آن برهه موفق نشد؛ هرچند امام(ع) می‌دانست که دست‌بردار نیست. پس از این بود که مأمون، رجاء‌بن‌ابی‌ضحّاک را فرستاد و او حضرت را برخلاف میلش به مرو آورد. در مرو هم بیش از دو ماه مأمون گفت‌وگوهایش را در این زمینه با امام(ع) ادامه داد که همراه تهدیدات تلویحی و علنی به کشتن آن حضرت بود؛ اما ایشان باز از قبول ولایت‌عهدی ابا می‌کرد. تا اینکه به مرحله‌ای رسید که امام(ع) دانست امکان خودداری نیست و به‌همین‌جهت مجبور شد این مسئولیت را درحالی‌که اندوهگین و گریان بود، قبول کند.

الحياة السياسية للإمام الرضا(ع)، ص280

https://t.me/tarikhtatbighi/2321