بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

تفضیل دیگران بر پیامبر اسلام(ص) توسط اهل کتاب

 

یکی از اعتقادات هر مسلمانی این است که پیامبر اسلام(ص) از هر پیامبری افضل و از هر بشری کامل‌تر است؛ ولی این اعتقاد بر اهل کتاب گران می‌آمد؛ چون آنها سعی داشتند اشخاص مربوط به خود را پراهمیت جلوه دهند -همچنان‌که اماکن و معارف خود را چنین جلوه داده بودند- فلذا به بهانه‌های مختلف، مطالبی را ذکر می‌کردند که افراد دیگر را -حداقل در برخی جنبه‌ها- بر پیامبر خدا(ص) تفضیل دهند؛ و این کلماتشان توسط راویان در کتاب‌های صحیح که اساس اعتقاد در مکتب خلفا می‌باشند، وارد شده است.

 قادر سعادتی

https://t.me/tarikhtatbighi/2349