بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا ** قطعا، يهود و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت. (سوره 5 آیه 82)

نکته های ناب
ایمان ابوطالب/ 8 - 24 مرداد 1395
ایمان ابوطالب/ 5 - 23 مرداد 1395

فیلم/تحلیل حوادث فرانسه